Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.0 Van Leeuwen Food & Concepts bv, hierna te noemen F&C.
1.1. F&C: de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten met betrekking tot het verstrekken van spijs en drank en/of het ter beschikking stellen van materialen, ruimten en terreinen, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, dit alles in de ruimste zin des woords.
1.2. De Klant/opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met F&C een mondelinge of schriftelijke overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Gast: de natuurlijke persoon en/of diegene(n)die hem vergezel(t)len, aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst een horecadienst wordt verleend. Waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt gesproken van klant of gast, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.
1.4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen F&C en een klant ter zake een of meer door F&C ten behoeve van die klant te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van horecaovereenkomst wordt soms de term reservering of opdracht gebruikt.
1.5. Verhuur: het bedrijf, waarbij het verlenen van diensten voornamelijk, dan wel uitsluitend bestaat uit het verhuren van materialen, waarmee F&C een overeenkomst aangaat inzake de overeenkomst.
1.6 Reserveringswaarde (waarde van de overeenkomst): de totale omzetverwachting van F&C inclusief bedieningsgeld en BTW ter zake van een met een klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op binnen F&C geldende gemiddelden.
1.7. Goederen: alle goederen met daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.8. Huurzaken: alle eigendommen van F&C, alsmede eigendommen van derden, waaronder meubilair, serviesgoed, glaswerk, (onderdelen van) (zaal) ruimte(n), overkappingen, alles in de ruimste zin des woords, die – al dan niet tegen betaling – ter beschikking worden gesteld gedurende de duur van de overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe F&C, zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten. De overeenkomst is mondeling en/of schriftelijk bindend.
2.2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden stellen de voorwaarden van de klant terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door F&C zijn bevestigd.
2.3. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
2.4. Prijzen in de offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de geldende omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan F&C bekend waren ten tijde van het uitbrengen van een offerte c.q. het aangaan van een overeenkomst. F&C is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen in redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte, c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van de overeenkomst, verandering komt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.5. F&C zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij de reservering schriftelijk of via de email bevestigt, en door de klant een voor akkoord gestuurde mail of een getekend exemplaar van deze reserveringsbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 3. Overeenkomst met derden
3.1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien F&C zich verbindt tot het van derden huren van huurzaken en/of van entertainment ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.
3.2. F&C treedt bij het huren van huurzaken en entertainment op als tussenpersoon van de klanten, en verwerpt derhalve elke aansprakelijkheid ten aanzien van de huurzaken en entertainment, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van F&C. De klant dient zelf de huurzaken te controleren op juistheid bij in ontvangstname en/of betreden.
3.3. Ingeval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de huurzaken dient de klant aan F&C de kosten van vervanging van deze huurzaken door nieuwe materialen te vergoeden, tenzij de schade aan F&C kan worden toegerekend.
3.4. F&C is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van huurzaken te vrezen valt, c.q. de entertainment redelijkerwijs niet kan worden doorgezet. In dat geval is F&C niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de klant de huurprijs niet, c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.
3.5. De tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg, dat beide partijen na het tijdstip, waartegen de overeenkomst is opgezegd, niet langer verplicht zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op voor het tijdstip van beëindiging door F&C verrichte werkzaamheden, blijven in stand. Dat wil zeggen dat F&C het recht behoudt om de tot het tijdstip van de beëindiging bestede uren en gemaakte kosten in rekening te brengen.
3.6. F&C is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. F&C zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 4. Annuleringen door de klant
4.1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna te bepalen bedragen te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden en dient gedateerd te worden. Aan mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen.
4.2. Bij annuleren van spijs en drank is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan F&C:

  • Meer dan 14 dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: geen kosten.
  • Tussen 14 en 7 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 25% van de reserveringswaarde.
  • Tussen 7 en 3 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 50% van de reserveringswaarde.
  • Minder dan 3 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 75% van de reserveringswaarde.

4.3. Bij annuleren van overige onderdelen van de overeenkomst, niet omschreven in artikel 5.2, is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan F&C:

  • Meer dan 14 dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: geen kosten.
  • Tussen 14 en 7 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 25% van de reserveringswaarde.
  • Tussen 7 en 3 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 50% van de reserveringswaarde.
  • Minder dan 3 dagen voor het hiervoor bedoelde tijdstip: 75% van de reserveringswaarde.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. F&C is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van F&C of haar werknemers.
5.2. De klant vrijwaart F&C voor claims van derden, verband houdende met schade als bedoeld in artikel 6.1.
5.3. De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in 6.1 geldt niet indien en voor zover F&C het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. F&C’s aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.
5.4. De klant heeft niet het recht de huurzaken wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.
5.5. Van gevonden voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar na de inlevering bij F&C heeft gemeld, verkrijgt F&C het eigendomsrecht.
5.6 De klant dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen, zoals een drank- of evenementenvergunning.

Artikel 6. Overmacht
6.1. Als F&C als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, zoals bijvoorbeeld werkstaking, personeelstekort, weersomstandigheden en dergelijke, verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is F&C niet tot nakoming hiervan gehouden. F&C is in deze situatie niet tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht.
6.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan F&C gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
6.3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij(en) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7. Betaling
7.1. Indien betaling niet tijdig geschiedt, is F&C gerechtigd over het totale factuurbedrag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen.
7.2. F&C is in afwijking van het bovenstaande steeds gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling of een aanbetaling van haar facturen te verlangen.
7.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en F&C overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe (juridische) deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale uitstaande bedrag, met een minimum van € 25,–, onverminderd het recht van F&C om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
7.4. In de in lid 8.4 genoemde gevallen is F&C eveneens gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen F&C eveneens toe in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, indien aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd of – in geval opdrachtgever een rechtspersoon of vennootschap is – een of meer vennoten van opdrachtgever uittreden, de statuten en/of reglementen van opdrachtgever worden gewijzigd dan wel indien opdrachtgever besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming.

Artikel 8. Klachten
8.1. Een klacht met betrekking tot de geleverde diensten en/of producten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen aan F&C te worden kenbaar gemaakt.
8.2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting niet op.
8.3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht.
8.4. F&C zal trachten uw klacht binnen 7 dagen af te handelen.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Indien F&C op locatie van klant werkzaamheden verricht, draagt de klant zorg voor een geschikte werkomgeving, die voldoet aan wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
9.2. De klant zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij de klant, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna zonder overleg met F&C.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van F&C, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Artikel 11. AVG
11.1 F&C verwerkt persoonsgegevens van klanten / opdrachtgevers indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of ter uitvoering van de overeenkomst, althans in verband met de gerechtvaardigde belangen van F&C.
11.2 Voor zover benodigd, geeft de klant / opdrachtgever door het sluiten van de overeenkomst en het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
11.3 De klant / opdrachtgever kan te allen tijde zijn rechten als hierna opgesomd geldend maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden via het e-mailadres: info@cateringopmaat.nl.
11.4 De klant / opdrachtgever heeft recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van en bezwaar tegen gebruik van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
11.5 Indien de klant / opdrachtgever van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de klant / opdrachtgever vragen heeft hierover kan de klant / opdrachtgever F&C bereiken op het e-mailadres info@cateringopmaat.nl of via het postadres van F&C: […].
11.6 Klanten / opdrachtgevers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@cateringopmaat.nl. Deze mogelijkheid wordt ook op de website aangeboden.
11.7 F&C heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de overeenkomst het recht derden in te schakelen. F&C kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met Klant / opdrachtgever voortvloeien overdragen aan een derde.
11.8 Indien en voor zover derden persoonsgegevens van de klant / opdrachtgever verwerken en / of indien F&C persoonsgegevens verwerkt van derden die worden doorgegeven door de klant / opdrachtgever sluit F&C met deze (rechts)personen een verwerkersovereenkomst.